top of page

Privacybeleid

Bedankt voor het gebruikmaken van onze diensten.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG):

CIGO Horst

Kerkstraat 2c

info@horst.cigo.nl

088-1260904


Over ons

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Uiteraard houden we ons aan de wettelijke voorschriften en regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Op deze website en in onze communicatie-uitingen worden mogelijk links aangeboden die naar websites van andere exploitanten leiden. Hierop is deze privacyverklaring niet van toepassing.

Vanzelfsprekend verwerken wij uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ons uw gegevens beschikbaar heeft gesteld. Wij kunnen ook diensten aanbieden waarvoor wij uw gegevens uitsluitend verwerken indien wij uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Het geven van toestemming vindt dan altijd op vrijwillige basis plaats.

U dient er rekening mee te houden dat indien u gegevens verstrekt over andere personen, u vooraf hun toestemming hiervoor moet hebben en hen geïnformeerd moet hebben over de doeleinden van het doorgeven – zoals deze zijn uiteengezet in deze privacyverklaring.

Wij verzoeken u deze informatie ook aan de personen door te geven die u hierbij betrekt voor het gebruik van onze diensten, zoals familieleden en gevolmachtigden.


Doelen en grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens

Hieronder ziet u op basis van welke wettelijke grondslagen en doeleinden wij persoonsgegevens verwerken:

Voor de uitvoering van een overeenkomst, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen:

 • zodat u bestellingen kunt plaatsen en wij u kunnen benaderen indien wij vragen hebben over uw bestelling of andere informatie over de bestelling(en) met u willen delen;

 • om uw bestelling te verwerken en mogelijk op het door u aangegeven adres te kunnen bezorgen;

In ons gerechtvaardigd belang:

 • voor het beheer van klantrelaties, met name in het kader van het verwerken  van informatieverzoeken, klachten en andere feedback;

 • voor het uitvoeren van analyses voor statistische doeleinden, managementrapportages en het optimaliseren van producten en diensten, teneinde die gebruikswaarden van onze producten diensten doorlopend te verbeteren;

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting:

 • delen wij persoonsgegevens met overheidsinstellingen en/of handhavings- en opsporingsinstanties, indien we hiertoe wettelijk verplicht zijn;

 • kunnen we u vragen naar uw leeftijd indien dit verplicht is gesteld voor de betreffende productgroepen (bv. tabak en alcohol).

Met uw toestemming:

 • voor overige activiteiten zullen wij persoonsgegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Zonder opgave van uw persoonsgegevens is het niet mogelijk gebruik te maken van alle diensten van die wij aanbieden. Zo kunnen wij zonder de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens:

 • uw bestelling niet verwerken;

 • niet reageren op uw vragen en feedback.


Welke persoonsgegevens verwerken wij, en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • voornaam en achternaam;

 • adres;

 • e-mailadres;

 • telefoonnummer;

 • woonplaats.


Bewaartermijn: uw persoonsgegevens worden door ons bewaard tot uw bestelling aan u is geleverd. Daarna worden uw gegevens verwijderd uit onze bestanden.


Doorgifte aan derden

De producten en diensten worden aangeboden met ondersteuning van derden, bijvoorbeeld (technische) dienstverleners die ons ondersteunen bij het aanbieden van deze website en het bestelformulier (bv. hosting van de website) en het optimaliseren van onze dienstverlening. Deze derden treden op als verwerker wanneer ze bij de uitvoering van hun diensten in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.


Intrekken toestemming

U kunt uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens te allen tijde voor de toekomst intrekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens voor het intrekken van uw toestemming.


Bescherming van uw gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw gegevens te beschermen tegen verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking. Wij kunnen niet garanderen dat uw gegevens nooit door onbevoegde derden ingezien of gewijzigd kunnen worden.


Recht op inzage, correctie en verwijdering

Wanneer u gebruik wilt maken van uw recht op inzage in de persoonsgegevens die over u zijn vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, dan wel indien u (meer) informatie wenst over de van u opgeslagen persoonsgegevens en/of het doel hiervan of bezwaar wilt maken tegen de verwerking, neem dan contact met ons op middels bovengenoemde contactgegevens.


Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd en zal worden gewijzigd indien enige verandering in de verwerking van persoonsgegevens hiertoe aanleiding geeft. Indien u op de hoogte wilt blijven van de meest recente versie van ons privacybeleid raden wij u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Privacybeleid: Over ons
bottom of page